آماده شدن خبرنامه شماره 65
  آماده شدن خبرنامه شماره 60 پاییز 1387
  چاپ خبرنامه انجمن آمار ایران شماره 59 تابستان 1387
  آماده شدن خبرنامه شماره 58 بهار 1387
  خبرنامه شماره 57
  چاپ خبرنامه شماره 56 (پاييز 1386)
  چاپ خبرنامه شماره 55 (تابستان 1386)
  چاپ خبرنامه شماره 54 (بهار 1386)
  چاپ خبرنامه شماره 53 زمستان 1385
  صفحه خانگی خبرنامه انجمن آمار ایران