صفحه اصلی

آرشیو خبرنامه ها

درباره ما

ارتباط با ما
       
 
  خبرنامه انجمن آمار ایران  
  صاحب امتیاز   انجمن آمار ایران    
  مسئول و سردبیر هادی جباری نوقابی Jabbarih@math.um.ac.ir  
  هیات تحریریه   دکتر جعفر احمدی 
  دکتر ناصر رضا ارقامی
 
دکتر عبدالحمید رضایی رکن آبادی
  دکتر غلامرضا محتشمی
برزادران

Ahmadi@math.um.ac.ir
Arghami@math.um.ac.ir
Rezaei@math.um.ac.ir

 
  مدیر اجرایی   هادی جباری نوقابی jabbarih@math.um.ac.ir  
  طراح وب سایت   حسین جباری نوقابی hosseinjn@gmail.com  
  نشانی مکاتبه   مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی - دانشکده علوم ریاضی -  گروه آمار    
  کد پستی   9177948953    
  صندوق پستی   1159    
  تلفن دانشکده علوم ریاضی   4-8828600-0511    
  تلفن و دورنگار گروه آمار   8828605-0511    
  تایپ   خانم سلیمانی    
  چاپ   انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد